REGULAMIN KOLEGIUM JĘZYKOWEGO EUROMA

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Kolegium Językowe EUROMA, zwana dalej „Szkołą”, jest prywatną szkołą językową, której celem jest organizacja kursów
  języków obcych oraz innych kursów, odpowiadających wymogom zasad nauczania i wychowania przeznaczonych dla osób
  dorosłych, młodzieży i dzieci, zwanych dalej „Uczniami”.
 2. Szkoła prowadzona jest przez Magdalenę Utzig, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kolegium Językowe
  EUROMA – Magdalena Utzig, adres prowadzenia działalności: al. 29 Listopada 165, 31-236 Kraków, wpisaną do Centralnej
  Ewidencji Informacji i Działalności Gospodarczej, NIP: 7371953488, REGON: 361183446.
 3. Niniejszy Regulamin określa warunki organizacji i przeprowadzenia kursów i dotyczy wszystkich kursów organizowanych
  przez Kolegium Językowe EUROMA, zwanych dalej „Szkoleniami”.
 4. Zajęcia szkoleniowe prowadzone są w Krakowie przy al. 29 Listopada 165 lub w miejscu wskazanym przez Ucznia i
  określonym w umowie z nim zawartej.

§ 2
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁY

 1. Dyrekcję Szkoły tworzą Dyrektor Zarządzający i Dyrektor Metodyczny.
 2. Dyrektor Zarządzający odpowiedzialny jest za całokształt działalności placówki.
 3. Dyrektor Metodyczny odpowiedzialny jest za doskonalenie lektorów, wybór metod nauczania oraz odpowiednich
  podręczników i innych pomocy dydaktycznych, kontrolę nauczania, kontrolę konspektów zajęć oraz nadzór nad jakością
  nauczania.

§ 3
REKRUTACJA

 1. Zapisy na Szkolenia są prowadzone przez cały rok.
 2. Uczniowie przyjmowani są do Szkoły na podstawie wyników testu wstępnego przygotowanego przez Szkołę lub konsultacji
  językowej z Dyrektorem Metodycznym, przeprowadzanych przed rozpoczęciem Szkolenia. Powyższa zasada nie dotyczy
  Uczniów zgłaszających swój udział w Szkoleniu na poziomie początkującym.
 3. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeniesienie słuchacza do innej grupy, w której są wolne miejsca.
  Przeniesienie do grupy o innym poziomie zaawansowanie odbywa się po konsultacji lektora prowadzącego zajęcia
  szkoleniowe z Dyrektorem Metodycznym oraz za zgodą Ucznia.
 4. Warunkiem udziału w Szkoleniu jest podpisanie przez Ucznia umowy ze Szkołą oraz zapłata wynagrodzenia w sposób i na
  zasadach określonych w umowie.

§ 4
ORGANIZACJA I PRZEBIEG SZKOLENIA

 1. Rok szkolny w Szkole podzielony jest na dwa semestry: zimowy, trwający od września do stycznia oraz letni, trwający od
  lutego do czerwca. Szkoła organizuje ponadto Szkolenia wakacyjne, przeprowadzane w lipcu i sierpniu.
 2. Każdy semestr nauki kończy się testem sprawdzającym postępy Uczniów w nauce. Ponadto, Szkoła przeprowadza również
  bieżące testy sprawdzające postępy Uczniów w nauce.
 3. Szkoła zarówno prowadzi kursy językowe (na różnych poziomach zaawansowania i dla różnych grup wiekowych), jak i
  przygotowujące do egzaminów: gimnazjalnych, maturalnych, FCE, CAE i CPE.
 4. W Szkole do nauczania języków wykorzystywane są metody: tradycyjna, direct, Callan oraz konwersacje. Metoda określana
  jest w porozumieniu z Uczniami i może ulec zmianie w trakcie Szkolenia na wniosek Uczniów lub lektora prowadzącego
  zajęcia szkoleniowe albo Dyrektora Metodycznego, w porozumieniu z Uczniami.
 5. Szkolenia odbywają się w grupach standardowych liczących od 4 do 8 osób, w grupach niestandardowych liczących od 2
  do 3 osób określonych w umowie z imienia i nazwiska (tzw. „grupy VIP”) oraz indywidualnie. W czasie formowania się
  grupy standardowej, jej liczebność może być tymczasowo większa.
  W przypadku Szkolenia w firmie zewnętrznej istnieje możliwość organizacji zajęć według innego schematu.
 6. Zajęcia szkoleniowe prowadzone są przez polskich lektorów posiadających odpowiednie wykształcenie i przygotowanie
  pedagogiczne. Szkoła współpracuje również z lektorami dwujęzycznymi jak i native speakerami. Prowadzenie zajęć przez
  lektorów poddawane jest stałemu nadzorowi ze strony Dyrektora Metodycznego. Uczniowie są zobowiązani do
  niezwłocznego zgłaszania Dyrektorowi Metodycznemu wszelkich uwag odnośnie do jakości oraz sposobu przeprowadzania
  Szkolenia oraz osób lektorów. W przypadku potwierdzenia zgłaszanych uwag, Szkoła zobowiązuje się do podjęcia
  odpowiednich działań naprawczych, włącznie ze zmianą lektora w przypadkach uzasadnionych.
 7. Zmiana lektora w trakcie trwania kursu może nastąpić z ważnych powodów organizacyjnych. Szkoła zapewnia, że nowy
  lektor będzie właściwie przygotowany do prowadzenia zajęć w dalszym toku nauki i zaznajomiony z poziomem grupy oraz
  potrzebami dydaktycznymi Uczniów.
 8. Jedna godzina zajęciowa trwa 50 minut.
  W przypadku Szkolenia w firmie zewnętrznej istnieje możliwość organizacji zajęć według innego schematu.

§ 5
ODWOŁYWANIE I ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH

 1. W przypadku choroby lektora prowadzącego Szkolenie lub innych nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających
  odbycie zajęć szkoleniowych, Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia zastępstwa, przy czym Szkoła zapewnia, że lektor
  zastępujący będzie właściwie przygotowany do prowadzenia zajęć w dalszym toku nauki i zaznajomiony z poziomem grupy
  oraz potrzebami dydaktycznymi Uczniów.
 2. W przypadku braku możliwości zorganizowania zastępstwa zgodnie z ust. 1, zajęcia szkoleniowe zostaną odrobione w
  terminie ustalonym z Uczniami. W przypadku braku możliwości odrobienia zajęć, należne Szkole wynagrodzenie
  przewidziane w zawartej umowie, zostanie proporcjonalnie pomniejszone, przy uwzględnieniu liczby godzin zajęciowych,
  które nie zostały zrealizowane. Uczeń będzie w takim przypadku uprawniony do odpowiedniego pomniejszenia kolejnej
  raty, a w przypadku, gdy całość wynagrodzenia będzie już uiszczona, Szkoła dokona zwrotu proporcjonalnej części
  wynagrodzenia gotówką lub na rachunek bankowy wskazany przez Ucznia.
 3. Uczeń indywidualny lub wszyscy Uczniowie biorący udział w Szkoleniu w Grupie VIP oraz w Szkoleniu w firmie zewnętrznej
  mają prawo do odwoływania zajęć na jeden dzień roboczy przed planowymi lekcjami bez ponoszenia jakichkolwiek
  konsekwencji. Informacja o odwołaniu zajęć powinna zostać przekazana Szkole osobiście lub telefonicznie albo za
  pośrednictwem poczty elektronicznej na numer lub adres wskazane w umowie.
 4. Uczeń indywidualny lub Uczniowie biorący udział w Szkoleniu w Grupie VIP oraz w Szkoleniu w firmie zewnętrznej
  zobowiązują się do odrobienia odwołanych zajęć w terminie późniejszym po ustaleniu dnia i godziny w sekretariacie
  Szkoły. Ustalenie nowego terminu realizacji zajęć powinno nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od daty, w której zajęcia
  zostały odwołane.
 5. W przypadku, gdy Uczeń indywidualny lub Uczniowie biorący udział w Szkoleniu w Grupie VIP oraz w Szkoleniu w firmie
  zewnętrznej nie odrobią odwołanych zajęć w czasie trwania umowy lub nie poinformują Szkoły o odwołaniu zajęć zgodnie
  z ust. 3, zobowiązani są do zapłaty wynagrodzenia również za zajęcia, które się nie odbyły z ich winy.

§ 6
PRAWA I OBOWIĄZKI SZKOŁY

 1. Szkoła zobowiązuję się do przeprowadzenia zajęć szkoleniowych w ilości przewidzianej w umowie z Uczniem, przy czym
  zajęcia szkoleniowe, w których Uczeń nie wziął udziału z własnej winy są traktowane, jak odbyte.
 2. Lektorzy rzetelnie realizują Program Szkolenia i przeprowadzają zajęcia zgodnie z jego wytycznymi.
 3. Program Szkolenia, o którym mowa w ust. 2 przygotowuje lektor w ciągu miesiąca od rozpoczęcia Szkolenia, uwzględniając
  potrzeby i oczekiwania Ucznia indywidualnego lub grupy szkoleniowej. Uczniom przysługuje prawo wglądu do treści
  Programu, przechowywanego w ich teczce osobowej w Sekretariacie Szkoły. Program Szkolenia może ulec zmianie w
  każdej chwili na wniosek Ucznia indywidualnego lub grupy szkoleniowej, złożony lektorowi prowadzącemu Szkolenie.
 4. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich wyłącznie w trakcie zajęć szkoleniowych. Za
  bezpieczeństwo osób niepełnoletnich w drodze do i ze Szkoły odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Uczniów, chyba że przyjmie te rzeczy na przechowanie, zgodnie z
  przepisami Kodeksu cywilnego.
 6. Szkoła gwarantuje ciągłość nauczania zastrzegając sobie prawo w wyjątkowych przypadkach do wprowadzenia koniecznych
  zmian w organizacji zajęć w przypadku zmiany ilości słuchaczy w trakcie Szkolenia w grupach standardowych (spadek
  poniżej 4 osób). W takich sytuacjach możliwe jest połączenie grup, jak również zmiana dni i godzin zajęć. Wszelkie zmiany
  są dokonywane w oparciu o ustalenia dokonane z Uczniami.
 7. Szkoła zobowiązuje się poinformować Uczniów z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem w przypadku zmiany miejsca
  prowadzenia Szkolenia. Zmiana miejsca prowadzenia Szkolenia stanowi ważny powód uzasadniający wypowiedzenie przez
  Ucznia umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, o ile zmiana ta wiąże się dla niego ze znacznymi niedogodnościami,
  w szczególności w zakresie możliwości dojazdu na zajęcia szkoleniowe.

§ 7
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

 1. Uczeń ma prawo żądań od Szkoły najwyższej jakości Szkolenia, prowadzonego przez lektorów posiadających odpowiednie
  kompetencje oraz zgodnie z umową i niniejszym Regulaminem.
 2. Uczeń ma prawo do odpłatnego otrzymania od Szkoły podręczników i innych pomocy naukowych. Szczegółowe zasady w
  tym zakresie, w tym wysokość odpłatności za dostarczane podręczniki i pomoce naukowe, ustalana jest każdorazowo
  pomiędzy Uczniem, a Szkołą. Uczeń nie jest zobowiązany do zakupu podręczników wymaganych na zajęciach
  szkoleniowych za pośrednictwem Szkoły.
 3. W przypadku Uczniów niepełnoletnich, ich rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo do uzyskiwania od Szkoły
  informacji na temat postępów w nauce Ucznia.
 4. Po ukończeniu Szkolenia, każdy z Uczniów ma prawo do uzyskania stosownego zaświadczenia, pod warunkiem
  pozytywnych wyników testów semestralnego oraz końcowego.
 5. Uczeń ma obowiązek:

  1. szanować mienie Szkoły oraz jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone na tym mieniu z własnej winy,
  2. terminowo regulować należności za świadczone usługi, w sposób określony zawartej umowie,
  3. przestrzegać postanowień zawartych w umowie oraz niniejszym Regulaminie,
  4. punktualnie, systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
  5. systematycznie podnosić swoją wiedzę w zakresie objętym Szkoleniem,
  6. wziąć udział w teście semestralnym oraz końcowym,
  7. dbać o dobre imię Szkoły,
  8. zachowywań zasady współżycia społecznego na terenie Szkoły.
 6. Zabrania się palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających na całym terenie budynku
  Szkoły.
 7. Naruszenie obowiązków wynikających z umowy oraz niniejszego Regulaminu może skutkować pisemnym upomnieniem
  Ucznia, a także może stanowić podstawę do wypowiedzenia zawartej z Uczniem umowy. W przypadku Uczniów
  niepełnoletnich, Szkoła zastrzega sobie również prawo do poinformowania o naruszeniach rodziców lub opiekunów
  Ucznia.

§ 8
WYNAGRODZENIE ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU

 1. Wysokość wynagrodzenia za udział w Szkoleniu określa umowa zawarta pomiędzy Szkołą, a Uczniem.
 2. Wynagrodzenie za udział w Szkoleniu uwzględnia zaplanowaną ilość godzin zajęciowych w ramach Szkolenia.
 3. Płatności za kurs można dokonywać jednorazowo z góry za całe Szkolenie lub w systemie ratalnym, w comiesięcznych
  ratach z góry do trzeciego dnia każdego kolejnego miesiąca Szkolenia. W przypadku Szkoleń, dla których przewidziany
  okres realizacji jest krótszy niż 2 miesiące lub obejmują nie więcej niż 30 godzin zajęciowych, wynagrodzenie powinno
  zostać uiszczone jednorazowo z góry przed rozpoczęciem Szkolenia.
 4. W przypadku Szkolenia w firmach zewnętrznych istnieje możliwość regulowania płatności według innego schematu.
  Opłaty za kursy można dokonywać na rachunek bankowy wskazany w umowie lub osobiście w sekretariacie Szkoły. W
  przypadku zapłaty w sekretariacie Szkoły, Uczeń otrzymuje potwierdzenie uiszczenia wynagrodzenia na druku KP lub
  fakturze.
 5. W przypadku zapłaty przelewem, za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Szkoły.
 6. W przypadku naruszenia terminów zapłaty określonych w umowie, Szkoła zastrzega sobie prawo obciążenia Ucznia
  odsetkami ustawowymi za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.
 7. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminów płatności (innych niż standardowo
  stosowane przez Szkołę). W przypadku, gdy zmiana terminów płatności następuje po zawarciu umowy, zmiana ta wymaga
  zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 8. W przypadku opóźnienia z płatnością raty powyżej 7 dni od daty płatności, Szkoła wzywa Ucznia na piśmie do uiszczenia
  zaległej raty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. W przypadku
  niedokonania płatności w wyznaczonym terminie pomimo skutecznego doręczenia wezwania, Szkoła ma prawo
  wypowiedzieć umowę zawartą z Uczniem ze skutkiem natychmiastowym.
 9. Szkoła wystawia faktury na życzenie Ucznia w terminie 7 dni od dokonania płatności gotówką lub wpływu płatności na
  rachunek bankowy Szkoły.
 10. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztu zakupu podręczników. Uczestnicy Szkoleń, na których wykorzystywany jest podręcznik
  i zeszyt ćwiczeń, zobowiązani są do zaopatrzenia się w potrzebne materiały we własnym zakresie. Uczniowie mogą również
  zakupić podręczniki oraz inne materiały dydaktyczne za pośrednictwem Szkoły, na warunkach z nią ustalonych, zgodnie z
  treścią § 7 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 11. Uczeń jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia również za zajęcia szkoleniowe, w których nie wziął udziału z własnej
  winy.

§ 9
WYGAŚNIĘCIE, ROZWIĄZANIE ORAZ WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. W przypadku śmierci Ucznia lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych, zawarta z nim umowa wygasa.
  Niniejsza umowa wygasa również w przypadku śmierci przedsiębiorcy prowadzącego Szkołę lub utraty przez niego pełnej
  zdolności do czynności prawnych.

 2. Umowa może zostać rozwiązana przed upływem terminu w każdej chwili za zgodnym porozumieniem stron.

 3. W przypadku umów zawartych na okres roku szkolnego każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem na
  koniec I semestru, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno nastąpić na piśmie
  pod rygorem nieważności.

 4. Szkoła ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Uczeń w sposób rażący narusza
  zasady współżycia społecznego, w szczególności uniemożliwiając w ten sposób prowadzenie Szkolenia, niszcząc mienie
  Szkoły lub naruszając nietykalność cielesną osób trzecich, a także w przypadku, gdy pomimo doręczenia pisemnego
  wezwania, Uczeń nadal opóźnia się z zapłatą co najmniej jednej raty wynagrodzenia. Analogiczne prawo przysługuje
  Uczniowi w przypadku, gdy Szkoła w sposób rażący narusza postanowienia zawartej umowy lub niniejszego Regulaminu.
  Wypowiedzenie powinno zostać sporządzone na piśmie i wskazywać przyczynę wypowiedzenia.

 5. Poza przypadkami określonymi powyżej, umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron wyłącznie z ważnych
  powodów
  , z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem przypadającym na ostatni dzień następnego
  miesiąca kalendarzowego. W przypadku umów zawartych na okres krótszy niż dwa miesiące, termin wypowiedzenia
  wynosi dwa tygodnie. Wypowiedzenie powinno zostać sporządzone na piśmie i wskazywać przyczynę wypowiedzenia.
  W przypadku wypowiedzenia dokonanego przez Ucznia, zobowiązany jest on zwrócić Szkole wszystkie wydatki, które ta
  poczyniła w celu należytego wykonania Szkolenia. Zestawienie poczynionych wydatków Szkoła przedstawi Uczniowi w
  terminie 14 dni od doręczenia mu pisma zawierającego oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy.
 6. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ucznia na podstawie ust. 5 uważa się w szczególności:
  utratę przez Ucznia pracy lub innego źródła utrzymania pozwalającego na pokrycie kosztów wynagrodzenia należnego
  Szkole z tytułu przeprowadzonego Szkolenia;

  1. zmianę przez Ucznia miejsca zamieszkania, z zastrzeżeniem, że nowe miejsce zamieszkania będzie oddalone od
   dotychczasowego o co najmniej 20 kilometrów od dotychczasowego lub dojazd z nowego miejsca zamieszkania do
   miejsca prowadzenia Szkolenia będzie wiązał się dla Ucznia ze znacznymi niedogodnościami;
  2. ciężką chorobę uniemożliwiającą lub utrudniającą dalszy udział w zajęciach szkoleniowych.
 7. Ważnym powodem uzasadniającym wypowiedzenie Umowy przez Ucznia nie jest zmiana terminu zajęć szkoleniowych na
  skutek odwołania ich przez Szkołę, zgodnie z treścią § 5 ust. 2, nawet jeśli Strony nie dojdą do porozumienia w sprawie
  nowego terminu realizacji zajęć szkoleniowych, o ile liczba odwołanych zajęć nie przekroczy 20% wszystkich zajęć
  zaplanowanych w ramach Szkolenia.
 8. Wypowiedzenie Umowy przez jedną ze Stron nie zwalnia Ucznia z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za zajęcia szkoleniowe
  przeprowadzone do dnia rozwiązania Umowy, a Szkoły z prowadzenia zajęć szkoleniowych do dnia rozwiązania Umowy,
  chyba że Strony zgodnie postanowią inaczej.
 9. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 – 5, Szkole przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za zrealizowaną część Szkolenia.
  W przypadku zapłaty za całe Szkolenie z góry, Szkoła jest zobowiązana do zwrotu stosunkowej części wynagrodzenia.
 10. W przypadku wypowiedzenia umowy na podstawie ust. 4 albo wypowiedzenia umowy z naruszeniem ust. 3 lub 5:

  1. w przypadku gdy Uczniem jest konsument, każda ze Stron może domagać się zapłaty kary umownej w wysokości 10%
   wynagrodzenia określonego w umowie;
  2. w przypadku, gdy Uczniem nie jest konsument, Szkoła może domagać się zapłaty kary umownej w wysokości 10%
   wynagrodzenia określonego w umowie.
 11. Zapłata kary umownej powinna nastąpić nie później niż w 14 dniu od daty rozwiązania umowy, przelewem na rachunek
  bankowy wskazany przez Stronę uprawnioną do domagania się zapłaty kary umownej. Zapłata kary zastrzeżonej na rzecz
  Ucznia może nastąpić również gotówką w sekretariacie Szkoły.
 12. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Ucznia będącego konsumentem oraz Szkoły do dochodzenia odszkodowania na
  zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość faktycznie poniesionej szkody jest wyższa niż wysokość zapłaconej kary
  umownej.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy Szkołą, a Uczniem i wiąże Strony od chwili
  podpisania tej umowy. Szkoła zobowiązuje się do doręczenia Uczniowi niniejszego Regulaminu przed podpisaniem umowy.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz wymagają
  doręczenia Uczniom. W przypadku braku akceptacji zmian przez Ucznia, przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy z
  zachowaniem terminu wypowiedzenia, przy czym do chwili rozwiązania umowy, Uczeń związany będzie postanowieniami
  Regulaminu sprzed wprowadzenia zmian. Szkole nie przysługuje w powyższym przypadku prawo dochodzenia
  odszkodowania lub innych roszczeń związanych z wypowiedzeniem umowy.
 3. W przypadku rozbieżności umowy na świadczenie usług a regulaminem Kolegium Językowego Euroma wiążące są
  postanowienia zawarte w umowie.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 września 2016 roku.
adminREGULAMIN KOLEGIUM JĘZYKOWEGO EUROMA